ALGEMENE VOORWAARDEN BERIMEX B.V.


Algemene voorwaarden van Berimex B.V., zaakdoende te Kerkwijk, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel (KvK nummer 68459556).


Artikel 1. Toepassing


1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Berimex en haar contractspartijen. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de afnemer /opdrachtgever wordt door Berimex niet aanvaard tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.


1.2 In het geval van gehele of gedeeltelijke nietigheid of anderszins ongeldigheid van één of meer bepalingen van deze voorwaarden blijven de overige bepalingen van kracht.


Artikel 2. Offertes


Alle offertes, aanbiedingen en prijsopgaven zowel mondeling als schriftelijk zijn vrijblijvend en geldig gedurende dertig (30) dagen, tenzij deze een andere termijn voor aanvaarding bevatten. Indien het aanbod zonder termijn van aanvaarding wordt aanvaard, heeft Berimex het recht het aanbod onverwijld na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.


Artikel 3. Prijzen


De door Berimex aangeboden prijzen zijn exclusief omzetbelasting en overige eventueel op de verkoop en levering vallende overheidslasten. De prijzen zijn gebaseerd op levering af magazijn alwaar betreffende goederen uit de overeenkomst zijn opgeslagen.


Artikel 4. Prijsstijgingen


Indien na acceptatie door Berimex van een order, doch voordat deze order door Berimex geheel is uitgevoerd:


1. de prijzen van de materialen en/of onderdelen,


2. de door Berimex voor de uitvoering van de order en/of de levering van de in die order begrepen zaken betaalde en/of te betalen arbeidslonen,


3. de aan de Staat, Publiekrechtelijke Organen en/of andere lichamen of instellingen betaalde en/of te betalen belastingen, lasten, retributies en/of andere heffingen, van welke aard dan ook en hoe ook genaamd, zijn gestegen, is Berimex bevoegd de daardoor voor Berimex ontstane meerkosten door te berekenen door een toeslag of toeslagen op de oorspronkelijk overeengekomen prijs.


Artikel 5. Valutarisico


Indien na acceptatie door Berimex van een order, doch voordat deze order is uitgevoerd, de koers van de munteenheid van een land, waaruit de uitvoering van die orders goederen, materialen en/of onderdelen wordt betrokken, in belangrijke mate wijzigt ten aanzien van de koers van de euro, kunnen deze wijzigingen aan de afnemer van de betrokken order worden doorberekend, indien en voor zover deze koerswijzigingen in belangrijke mate van invloed zijn op de prijs van de in de betrok­ken order begrepen zaken.


Artikel 6. Betalingscondities


6.1 De door Berimex aangeboden prijzen luiden in euro’s en zijn uiterlijk veertien (14) dagen na factuurdatum ver­schuldigd.


6.2 Bij gebreke van betaling binnen deze termijn is de afnemer/opdrachtgever van rechtswege de wettelijke (handels)rente verschuldigd over het onbetaald gelaten gedeelte van de factuur. Tevens is de afnemer/opdrachtgever, in geval tot buitengerechtelijke of gerechtelijke invordering wordt overgegaan - van welke invordering de kosten voor de afnemer zullen zijn - terstond een opeisbare boete van 10% over het onbetaald gelaten deel van de factuur verschuldigd, onverminderd de verplichting van de afnemer/opdrachtgever tot separate vergoeding van de door Berimex ten gevolge van zijn wanprestatie geleden schade.


6.3 Afnemer/opdrachtgever is niet bevoegd eenzijdig kortingen toe te passen op de door hem verschuldigde bedragen dan wel de door hem te betalen koopprijs op enigerlei wijze te verrekenen met bedragen die hij op welke hoofde ook van Berimex te vorderen heeft, althans meent te hebben.


Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud


7.1 De geleverde zaken blijven eigendom van Berimex totdat de afnemer/opdrachtgever volledig aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op basis waarvan de zaken werden geleverd heeft voldaan. Dit geldt eveneens voor de verplichtingen uit hoofde van an­dere met Berimex gesloten gelijksoortige overeenkomsten waarbij een eigendomsvoorbe­houd werd of zal worden overeengekomen.


7.2 Berimex is gerechtigd om, indien de afnemer/opdrachtgever met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen in gebreke is, de onder eigendoms­voorbehoud afgeleverde zaken op te eisen. Indien Berimex een beroep doet op een eigendomsvoorbehoud zal aan de afnemer/opdrachtgever de marktwaarde worden uitgekeerd van de teruggenomen zaken per datum terugneming (welke waarde echter in geen geval voor een hoger bedrag dan de oor­spronkelijke koopprijs van de desbetreffende zaken in aanmerking wordt genomen) onder aftrek van onze nog openstaande vorderingen op de afnemer (inclusief rente, schadevergoeding en kosten), met inbegrip van de kosten die gemoeid zijn met Berimex beroep op het eigendomsvoorbehoud.


Artikel 8. Eigendommen van de afnemer/opdrachtgever


8.1 Omtrent bewaring en gebruik van zaken die Berimex door of vanwege afnemer/opdrachtgever zijn toevertrouwd, zal dezelfde zorg worden betracht als bij eigen bezittingen.


8.2 Onverminderd het in het vorige lid bepaalde, draagt de afnemer/opdrachtgever het risico voor bedoelde zaken. Indien hij dit risico gedekt wil zien, dient hij dit voor eigen rekening te verzekeren.


Artikel 9. Afwijkende betalingscondities


Berimex behoudt te allen tijde het recht voor onder rembours te leveren dan wel zekerheid voor betaling te verlangen alvorens tot nakoming van de overeenkomst over te gaan. Indien zekerheid voor betaling wordt verlangd wordt de nakoming van de overeenkomst opgeschort totdat deze zekerheid wordt verstrekt.


Artikel 10. Levering


10.1 De levering en het transport zijn voor risico van de afnemer/opdrachtgever. Indien de afnemer/opdrachtgever dit uitdrukkelijk verlangt, wordt door Berimex voor zijn rekening voor verzekering van de zaken tijdens het transport zorggedragen.


10.2 Levering vindt plaats op het moment waarop de zaken worden aangeboden op de afgesproken en/of gebruikelijke plaats en tijd.


10.3. Bij franco levering van producten wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending of transport gevolgd, tenzij vooraf anders is overeengekomen. Bij elke andere wijze van verzending zijn de meerkosten voor rekening van de afnemer/opdrachtgever.


10.4 De overeengekomen levertermijnen zijn geen fatale termijnen, maar slechts een uitdrukking van verwachtingen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.


Artikel 11. Afroepcontract


11.1 Indien een afroepcontract wordt gesloten dient de afnemer/opdrachtgever de artikelen binnen de op de orderbevestiging gestelde termijn af te roepen.


11.2 Indien de afnemer/opdrachtgever bij het verstrijken van de termijn niet alle artikelen heeft afgeroepen, is deze de gehele nog openstaande koopprijs aan Berimex verschuldigd, tenzij Berimex uitdrukkelijk instemt met een verlenging van de afroeptermijn in welk geval de afnemer/opdrachtgever gehouden is de opslagkosten van minimaal 1,5% van de koopprijs per artikel per maand aan Berimex te voldoen.


Artikel 12. Reclameren


12.1 Reclamering ter zake van gebreken of vermeend wanpresteren door Berimex dient zo spoedig mogelijk na de ontdekking daarvan, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontdekking, in schriftelijke vorm te geschieden, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Berimex vervalt.


12.2 Bij tijdige reclame zal Berimex binnen een redelijke termijn onderzoeken of de reclame gegrond is. Indien de reclame gegrond is, is Berimex tot niet meer verplicht dan tot de vervanging en/of reparatie van de onjuist gefabriceerde en/of gebreken vertonende zaken, materialen en/of onderdelen, waartoe de betrokken zaken, materialen en/of onderdelen Berimex eigendom worden, en op kosten van de afnemer/opdrachtgever aan Berimex dienen te worden teruggezonden. Eventuele reparaties dienen te geschieden in een door Berimex aan te wijzen werkplaats, en onder leiding en toezicht van Berimex uitdrukkelijk na vooraf gegeven schriftelijke toestemming.


12.3 Indien tussen partijen enige vorm van garantie is overeengekomen, strekt de garantie verleend door Berimex niet verder dan de garantie verleend door haar leverancier.


12.4 Een (tijdige) reclame kan in ieder geval niet als gegrond worden beschouwd onder de volgende, niet-uitputtende, omstandigheden:


(a) na het verstrijken van een eventuele toepasselijke garantietermijn;


(b) indien de betrokken zaken, materialen en/of onderdelen onjuist en/of onoordeelkundig zijn gebruikt;


(c) indien de afnemer zelf reparatiewerkzaamheden heeft uitgevoerd of laten uitvoeren;


(d) bij niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften dan wel er sprake is geweest van ander gebruik dan het voorziene normale gebruik;


(e) indien sprake is van normale slijtage;


(f) het gebruik in strijd is geweest met enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen.


Artikel 13. Aansprakelijkheid


13.1 Behoudens de in het vorige artikel omschreven verplichtingen is Berimex jegens de afnemer/opdrachtgever niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of kosten, hoe dan ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, tenzij de schade en/of kosten het gevolg zijn van opzet of grove schuld de zijde van Berimex.


13.2 Voor schade en/of kosten veroorzaakt door de verrichtingen en/of tekortkomingen van derden van wie Berimex bij de uitvoering van de overeenkomst bedient is Berimex niet aansprakelijk, evenmin indien de schade en/of kosten het gevolg zijn van opzet of grove schuld van die derden.


13.3 In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Berimex voor alle kosten en schade, op enigerlei verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te allen tijde beperkt tot het netto factuurbedrag met betrekking tot de opdracht c.q. de desbetreffende geleverde partij goederen.


13.4 De afnemer/opdrachtgever vrijwaart Berimex tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst tussen Berimex en afnemer/opdrachtgever.


Artikel 14. Retentierecht
Wanneer Berimex goederen van de afnemer/opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd deze goederen onder zich te houden in het geval zij een vordering op de opdrachtgever heeft. Wanneer de vordering door de afnemer/opdrachtgever is voldaan, zal Berimex de goederen vrijgeven.


Artikel 15. Annulering


De afnemer is niet bevoegd een door Berimex geaccepteerde order te annuleren, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.


Artikel 16. Overmacht


16.1 In geval van overmacht is Berimex bevoegd geaccepteerde orders te annuleren zonder verplicht te zijn afnemer/opdrachtgever deswege schadeloos te stellen.


16.2  Als overmacht zal onder meer gelden: werkstaking, embargo, oorlog, revolutie en/of enig daarop gelijkende toestand, alsmede niet-levering van de voor de uitvoering van de order door Berimex benodigde goederen, materialen en/of onderdelen en/of onmogelijkheid om deze goederen, materialen en/of onderdelen te verwerven.


Artikel 17. Afwijkingen


Afwijkingen van deze voorwaarden zullen Berimex slechts binden indien en voor zover zij door Berimex schriftelijk zijn aanvaard.


Artikel 18. Geschillen


Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter binnen het arrondissement waarin Berimex gevestigd is.


Artikel 19. Toepasselijk recht


Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.